از دوره پيش سقراطي تا پايان عصر روشنگري

تأليف و نگارش: دكتر علي اصغر حلبي در ۵۹۲ صفحه

معرفي: كتاب تاريخ سير فلسفه در اروپا مباني فلسفي شكل گيري تفكر غربي در نحله هاي مختلف را مورد بررسي قرار مي دهد و از منظر جامعه شناسي سياسي ديدگاه جديدي را بر خوانندگان مي گشايد.

دانلود کتاب سیر فلسفه در اروپا

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here