در تحليل آنان با توجه به سابقه شهردارى و چهره سازى از او به عنوان يك مدير موفق در رسانه هاى خاص، وى قابليت سر ليستى اصولگرايان يا نو اصولگرايان در انتخابات آينده مجلس را دارا مى باشد.

 برخى منابع نزديك به شهردار تهران از برنامه ريزى او براى ورود به انتخابات مجلس يازدهم خبر مى دهند.

 با پايان كار قاليباف در شهردارى گمانه زنى پيرامون نقش سياسي آينده او افزايش يافته است.

در اين بين برخى نزديكان او هدف از انتشار نامه به جوانان و طرح نو اصولگرايى اش را مقدمه اى براى تشكيل جبهه جديد با محوريت آقاى شهردار براى نقش آفرينى در انتخابات مجلس يازدهم بيان كرده اند.

در تحليل آنان با توجه به سابقه شهردارى و چهره سازى از او به عنوان يك مدير موفق در رسانه هاى خاص، وى قابليت سر ليستى اصولگرايان يا نو اصولگرايان در انتخابات آينده مجلس را دارا مى باشد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here