مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت: محمدعلی تبرایی از مجمع دانشجویان و دانش آموختگان استان گلستان نماینده احزاب استانی برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب شد.

به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدامین رضازاده عصر پنجشنبه در جلسه انتخاب یک دبیرکل از احزاب استانی برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: جلسه قبل در تاریخ 12مرداد برگزار شد که به حد نصاب نرسید و جلسه تشکیل نشد.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها، نهادی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ‌ها مصوب خرداد سال 61 هیأت وزیران، تشکیل شده‌ است. وظیفه این کمیسیون بررسی درخواست تأسیس انجمن ‌های سیاسی و نهادهای صنفی و ارائه آن برای صدور مجوز تأسیس به وزارت کشور و پس از آن معرفی به قوه قضاییه برای ثبت در آن قوه به منظور فعالیت رسمی تشکل است.

ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب شامل نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت، معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس از بین نمایندگان داوطلب است.

فعالیت این کمیسیون از سال 1377 شکل منظم و سازمان یافته تری گرفت و بسیاری از تشکل‌های سیاسی شامل احزاب مختلف و صنفی شامل نهادهای ورزشی، فرهنگی و صنعتی طی سال ‌های پایانی دهه 70 با تأیید این نهاد برابر قانون از وزارت کشور و قوه قضاییه مجوز تأسیس و فعالیت گرفتند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here