سید علیرضا آوایی گفت : تا این لحظه نه دولت در اینباره چیزی مطرح کرده است که من پیگیری کنم و نه قوه قضاییه.

وزیر دادگستری گفت: اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضاییه پیگیری کنم حتما این کار را انجام می دهم  چون وظیفه من پیگیری همین موضوعات و هماهنگی میان قوه قضاییه و دولت در امور قضایی است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here