انتخاب نیوز به نقل از رویترز- رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد وعده داد که اولین کشوری نباشد که توافق اتمی ایران را نقض نماید و گفت انتظار ندارد که ایالات متحده برغم انتقاد شدیدش توافق اتمی را ترک نماید.

دکتر روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با قدرت به سخنرانی ستیزه گرایانه ترامپ در روز سه شنبه واکنش نشان داد و گفت: ایران نمیتواند توسط یک تازه بدوران رسیده در صحنه جهانی تحت فشار قرار گیرد. وی همچنین تأکید کرد: ایران در نظر دارد که توافق خود با قدرتهای جهانی را حفظ نماید.

روحانی بعد از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران نیز گفت که فکر نمیکند که واشینگتن از توافق اتمی بیرون بکشد و گفت هر کشوری که از توافق اتمی بیرون بکشد خودش را ایزوله و شرم آگین خواهد کرد. وی اضافه کرد” ما فکر نمیکنیم که ترامپ برغم لفاظی و تبلیغاتش از توافق اتمی بیرون بکشد”.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here