موگرینی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام میکند که اتحادیة اروپا ”روند بروکسل“ برای سوریه را آغاز میکند

سایت اتحادیه اروپا گزارش داد که اتحادیة اروپا آماده کمک برای برقراری ثبات و بهبود اولیة شرایط در مناطقی که خشونت در آنها کاسته شده میباشد و در بهار 2018 یک کنفرانس دوم دربارة سوریه برگزار خواهد کرد. به موازات آن, اتحادیة اروپا به پشتیبانی از گفتگوهای ژنو با هدف رسیدن به توافق معتبر و همه جانبه ادامه میدهد.

امروز فدریکا موگرینی, نمایندة عالی اتحادیه اروپا در جلسه ای که توسط اتحادیه اروپا در حاشیة مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد گفت که اتحادیه اروپا خواهان کمک برای بهبود اولیة شرایط در مناطق کاهش تنش و مناطق آزاد شدة سوریه میباشد, در عین حال که به کار و سرمایه گذاری روی آیندة این کشور ادامه میدهد.

موگرینی گفت که با برگزاری یک کنفرانس دوم که بهار آینده برگزار میشود, اتحادیه اروپا و جامعة بین المللی ”پروسة بروکسل“ را راه اندازی میکنند که ”تمامی قدرت ما را در خدمت مردم سوریه قرار خواهد داد.“

موگرینی تاکید کرد که این اعمال به گفتگوهای ژنو دربارة گذار سیاسی کمک خواهد کرد که تنها مسیر قابل دوام برای پایان دادن به جنگ و ثبات در این کشور میباشد.

او گفت که توافقات مصالحة محلی نمیتواند کمبود یک توافق همه جانبة سیاسی را پر کند و ”بدین خاطر است که کنفرانس سال آینده, تنها مربوط به کمک انساندوستانه نیست, بلکه کمک ما به روند سیاسی در ژنو نیز میباشد. با پیشرفتهای انجام شده در آستانه و در صحنه, زمان آن رسیده که همة اطراف در ژنو کار جدی را آغاز کنند.

وی افزود: بگذارید روشن بگویم: ما فقط وقتی از مرحلة تلاش برای بهبود اولیة شرایط به مرحلة بازسازی میرسیم که یک توافق سیاسی معتبر و همه جانبه بدست آید…“

موگرینی گفت: کنفرانس دوم بروکس, این فرصت را به جامعة بین المللی خواهد داد که دور هم گرد آمده و ”تعهد مالی و ارادة سیاسی خود را اعلام و تایید کنند.“

وی ادامه داد: ”ما چشم انداز بازسازی را میتوانیم بعنوان ابزار قدرتمندی برای تسهیل مصالحه و تشویق به انجام توافق سیاسی استفاده کنیم. بدین خاطر است که امروز و در بهار بعدی در بروکسل, کار ما از اهمیت بسیاری برخوردار است. ما با کمک یکدیگر میتوانیم یکی از سیاهترین فصول تاریخ مدرن را خاتمه دهیم.“

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here