طی ۲ هفته گذشته شاهد صحنه هایی درگیری بین پلیس اسپانیا و مردم یا مقامات منطقه کاتالونیا بوده ایم. روز گذشته و در جریان برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه، پلیس اسپانیا صندوق های رای و رای ها را مصادره و مقامات رسمی دولت کاتالونیا را دستگیرکرده و وب سایت ها را مسدود کرده است .

در خیابان های این منطقه مردمی مشاهده میشدند که به خیابان ها آمده و فقط شعار می دادند و خواستار رای دادن و خواستار دموکراسی بودند. موضوع دیگر استقلال نیست و موضوع حق رای دادن است.

دولت اسپانیا مدعی است که این کار غیر قانونی است.

این در حالیست که منطقه کاتالونیا یک منطقه نیمه خودمختار و دارای زبان و فرهنگ خاص خود می باشد و خواستار جداشدن از اسپانیا است که این خواسته از سال 2010 شروع شده است.

اسپانیا با یک بحران مالی روبروست. این درحالیست که منطقه کاتالونیا از ثروتمندترین مناطق اسپانیا و دارای قدرت خارق العاده ای در جمع آوری مالیات های بالا در آن است و مردم و مقامات بومی این منطقه احساس می کنند پول بسیاری از این منطقه به سایر مناطق اسپانیا اختصاص می یابد که یکی از اصلیترین موضوعات منازعه بین این منطقه با دولت اسپانیاست.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here