هفته گذشته مقامات آمریکایی گفتند هیات سازمان آزادیبخش فلسطین باید بسته شود زیرا فلسطینیان  ماده قانونی آمریکا رانقض کرده اند.

این ماده می گوید اگر فلسطینیان تلاش کنند که از دادگاه جنایی بین المللی خواستار پیگرد قانونی اسرائیلیان شوند, این دفتر نمی تواند باز بماند.

اما وزارت خارجه اکنون می گوید این دفتر میتوان با محدودیت هایی باز بماند.

آمریکا به فلسطینیان گفته است که فعالیت های دفتر شان را محدود به « آندسته که مربوط به دستیابی به صلح پایدار و جامع میان اسرائیل وفلسطینیان است کنند» .

این محدودیت ها می تواند بعد از 90روز اگر که آمریکا و فلسطینیان در مذاکرات جدی صلح شرکت کنند برداشته شود. وزارت خارجه می گویدخوش بین است که این امر واقع می شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here