بر اساس گزارش سرشماری سال گذشته ایران نیمی از جمعیت این کشور علی رغم داشتن توانایی کار نمی کنند. خبرگزاری ایرنا در تحلیل داده های سرشماری نیروی کار سال گذشته در ایران نوشت: 39.5 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونیایران به دلایل مختلف نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند و کار نمی کنند
در این گزارش آمده است از این میزان جمعیت بیش از 20 میلیون نفر به دلیل مسئولیت های شخصی و خانوادگی نمی خواهد شغلی داشته باشد, بیش از 11.5 میلیون نفر هم در حال تحصیل هستند. مابقی افراد هم نیازی به داشتن شغل ندارند.  براساس این آمار 74.6 درصد از جمعیت غیر فعال در مناطق شهری کشور و 25.4 درصد در مناطق روستایی زندگی می کنند.  گفتنی است نرخ بیکاری در ایران 11.7 درصد است که این نرخ برای مردان و زنان به ترتیب 9.6 و 20 درصد است

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here