کمترین متوسط دستمزد ساعتی در نیمه اول سال ۱۳۹۶، مربوط به کارگران ساده از گروه شغلی کارگر با ۸۶۵۵۹ ریال، است که متوسط دستمزد ساعتی در این شغل، افزایش ۵.۱۱ درصدی نسبت به نیمه مشابه سال قبل داشته است.

 جدیدترین گزارش‌ها از نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی استان تهران در نیمه اول سال 1396، نشان می‌دهد که به دلیل اهمیت و کاربرد اطلاعات مربوط به دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی ملی و استانی در برآورد هزینه‌های طرح‌های عمرانی دولت، تنظیم روابط کار و تعیین حداقل دستمزد ماهانه، جمع‌آوری این آمارها از سال 1365 در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است.

طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی از سال 1365 تا سال 1370 تهیه و به صورت شش ماهه در تمامی استان‌های کشور اجرا و نتایج آن منتشر شده است.

از سال 1374، این طرح با انجام تغییراتی در سطح استان تهران و در دو مرحله 6 ماهه در هر سال اجرا و نتایج آن منتشر شده است و با توجه به اهمیت تغییرات صورت گرفته در میزان متوسط دستمزد ساعتی در هر یک از مشاغل در گروه‌های مختلف شغلی به مقایسه نتایج این طرح در نیمه اول سال 1396 و نیمه مشابه سال قبل، پرداخته شده است.

با بررسی متوسط دستمزد ساعتی در نیمه اول سال 1396، می‌توان دید که شغل “استاد کار سیستم‌های حفاظت کاتودیک” در گروه کابلکش و مفصل‌بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک با رقم 227726 ریال بیشترین دستمزد را به خود اختصاص داده است.

متوسط دستمزد ساعتی در این شغل افزایش 0.22 درصدی نسبت به نیمه مشابه سال قبل داشته است و نتایج نشان می‌دهد که بیشترین تغییر در متوسط دستمزد ساعتی در نیمه اول سال 1396 نسبت به نیمه مشابه سال قبل، مربوط به مشاغل “راننده‌ تراکتور” از گروه شغلی رانندگان ماشین‌آلات حمل و نقل با 2.24 درصد، “استاد کار کابلکش فشار ضعیف” از گروه شغلی کابلکش و مفصل‌بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک با 7.23 درصد و ” سنگ کار درجه دو” از گروه شغلی سنگ کار با 1.23 درصد، بوده است.

از سوی دیگر کمترین متوسط دستمزد ساعتی در نیمه اول سال 1396،مربوط به “کارگر ساده” از گروه شغلی کارگر با 86559 ریال، است. همچنین متوسط دستمزد ساعتی در این شغل، افزایش 5.11 درصدی نسبت به نیمه مشابه سال قبل، داشته است و بررسی‌ها حاکی از آن است که کمترین تغییر در متوسط دستمزد ساعتی در نیمه اول سال 1396 نسبت به نیمه مشابه سال قبل، مربوط به مشاغل “سنگ تراش درجه یک” با 6.1 درصد و “سنگ تراش درجه دو” با 7.2 درصد از گروه شغلی بنا و سنگ تراش ابنیهی راه و “قالب ساز فلزی درجه دو” از گروه قالب بند فلزی با 9.4 درصد، است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here