• نیوزكورپ(موسسه فاكس نیوز و فاكس فیلم و وال استریت و …): من در هر روز از حرفه ام، از روزی كه شروع كرده ام تاكنون، احساس فوری بودن در كار، همواره و به طور مستمر خودم را و كارم را زیر سوال بردن كه صحیح انجام شود، كنجكاوی بی‌وقفه، موتور محركة روزانه كارم بوده است».
  • ال.تافلر: همیشه دعا كنید ، چشمانی داشته باشید كه بهترین ها را در آدمها ببیند ؛ قلبی كه خطاكارترین ها را ببخشد ؛ ذهنی كه بدی ها را فراموش كند و روحی كه هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد.
  • گمنام : دو چیز در زندگی به موفقیت كمك می كند :
  1. نحوه برخوردتان وقتی همه چیز دارید
  2. نحوه رفتارتان وقتی هیچ چیز ندارید
  • اگر بخشش باعث كوچك شدن می شد ، خداوند این قدر بزرگ نبود….
  • خدا به 3 طریق جواب می دهد:
  • می گوید بله ، و آنچه كه خواسته اید را به شما می دهد
  • می گوید نه ، و چیز بهتری را به شما می دهد
  • می گوید صبر كن ، و بهترین را به شما می دهد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here