عربستان که قصد دارد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، از چند روز دیگر پرداخت یارانه نقدی به شهروندان کم درآمد و با درآمد متوسط خود را آغاز خواهد کرد.

به گفته مقامات سعودی، پرداخت این یارانه های نقدی ماهیانه از روز 21 دسامبر و با هدف جبران هزینه های تحمیل شده از کاهش یارانه ها و افزایش مالیات ها بر اقشار کم درآمد آغاز خواهد شد. دولت عربستان قصد دارد از سه ماهه نخست سال آینده میلادی قیمت سوخت و برق را به تدریج افزایش دهد.

علی رجحی، مدیر برنامه پرداخت یارانه های نقدی گفت، بیش از 3.7 میلیون خانوار سعودی، معادل 13 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند. این تعداد بیش از نیمی از جمعیت عربستان را شامل می شود. وی افزود، همه کسانی که برای دریافت یارانه درخواست داده اند، مستحق دریافت نخواهند بود.

رجحی افزود، کل رقم اختصاص داده شده در این برنامه بستگی به درآمد و تعداد افراد خانواده ای بستگی دارد که برای دریافت یارانه درخواست داده است.

عربستان قصد دارد قیمت بنزین، برق و سوخت هواپیما را در سه ماهه نخست سال آینده میلادی افزایش دهد. قیمت بنزین در عربستان قرار است حدود 80 درصد افزایش یابد و قیمت سوخت هواپیما نیز به سطح قیمت های بین المللی خواهد رسید.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here