باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست  

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید . 

هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است 

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما 

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است . 

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد . 

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفرمشورت کن . 

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است . 

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد . 

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here