عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: در دولت تصویب شد تا کولبری به صورت کلی متوقف شود که البته این اقدام، آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها، کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند و از بازارچه‌های مرزی، کالا را وارد کشور می‌کنند که البته تصمیم داریم این مرزها را ببندیم.

رحمانی فضلی همچنین گفت : بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کولبران می‌آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا مجددا از سوی کولبران وارد کشور می‌شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here