اوا سورش ، یک مرد هندی است که شغل عجیبی دارد.او یک پرورش دهنده و رام کننده مار است. او با نمایش تسلطش بر مار ها هزینه زندگی خود را در میآورد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here