سرانه پرداخت مالیات در بودجه سال آینده به ازای هر ایرانی نزدیک به یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال است.

سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی بسیار اندک است. بر اساس مفاد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1397 ، 35 درصد از منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود.

این سهم برابر با 129 هزار میلیارد تومان است. با احتساب جمعیت 80 میلیون نفری این سرانه برای پرداخت مالیات محاسبه شده است. مالیات ها در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته مالیات های مستقیم نظیر مالیات بر شرکت ها، مالیات بر حقوق و دستزمد و مالیات بر نقل و انتقال املاک و … و همچنین مالیات های غیر مستقیم مانند مالیات بر واردات، مالیات بر ارزش افزوده و … تقسیم می‌شوند.

سازمان های اداره کننده نهادها و بنیادها نیز بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تنها 10 میلیارد تومان است. در سال آبنده شرکت های آستان قدس رضوی 30 میلیارد تومان و مالیات بر درآمد افراد و مشاغل حدود 19 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که 15 درصد از درآمدهای مالیاتی عمومی را شامل می شود.

از میان مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ثروت آخرین قلم این دسته از مالیاتها به شمار می رود که حدود 5/3 هزار میلیارد تومان است. این رقم کمتر از 3 درصد از درآمدهای مالیاتی و حدود 25 صدم درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

 میزان مالیات های غیرمستقیم در ایران طبق پیش بینی های صورت گرفته در بودجه سال آینده برابر با 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود که سهمی 54 درصدی از کل درآمدها مالیاتی را تشکیل می دهد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here