گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی تاکید کرد: ترخیص محموله‌های برنج که قبل از تاریخ ۹۶/۹/۳ به گمرکات وارد یا قبض انباره شده‌اند، صورت گیرد. متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

گمرکات اجرایی

به پیوست تصویب نامه‌های شماره ۱۹۸۵۵۴/۶۰ مورخ ۹۶/۹/۷ و ۲۲۳۳۷۵/۶۰ مورخ ۹۶/۱۰/۹ دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه تصویر نامه‌های شماره ۲۲۱۳۸/۰۲۰ مورخ ۹۶/۹/۴ وزیر محترم جهاد کشاورزی و تصویر نامه‌های شماره ۴۲۵۶/۵۰۱/۹۶ مورخ ۹۶/۹/۲۱ و ۴۵۲۵/۵۰۱/۹۶ مورخ ۹۶/۱۰/۹ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات برنج ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت دقیق مفاد نامه‌های مذکور در صورت ارایه ثبت سفارش معتبر صرفا نسبت به ترخیص محموله‌های برنج که قبل از تاریخ ۹۶/۹/۳ به گمرکات کشور وارد و یا قبض انبار گردیده‌اند و یا در مناطق آزاد و ویژه تجاری تا تاریخ مزبور اظهار شده‌اند با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here