• 🚦 پولتان را فقط برای خودتان خرج نکنید.
 • 🔆 خوش بین باشید.
 • 💪 از توانمندی های فردی تان استفاده کنید.
 • 🏩 در زمان حال زندگی کنید.
 • شاکر باشید و از دیگران نیز تشکر کنید.
 • بنویسید.
 • 🌇 رنگ آبی را وارد زندگی تان کنید.
 • 👌 بحث نکنید.
 • 🌷 شب ها حداقل شش ساعت بخوابید.
 • 🍎 روابط عاطفی و دوستانه خوبی داشته باشید.
 • 🌺 به تغذیه تان برسید.
 • 🏃 ورزش کنید.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here