عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش تخصصی بررسی آسیبهای اجتماعی و تأمین امنیت عمومی استان تهران با بیان اینکه «قانون محور التزام جامعه است و همه باید بر محور قانون حرکت کنند», افزود: ایجاد امنیت برای ایجاد اطمینان و سهولت به منظور برقراری و اجرای قانون است که نتیجه آن رضایتمندی, اعتماد, اطمینان, نشاط و مشارکت مردم است و به این جامعه نیز جامعه سالم گفته میشود که همه به حق خودشان میرسند و میتوانند حرفهای خود را بیان کنند اما در همین جامعه موانعی برای اجرای قانون وجود دارد. وزیر کشور ادامه داد: اولین مانع اجرای قانون نفس انسان است؛ چون انسان ذاتاً زیاده طلب است و به دنبال منافع خود بوده و میخواهد از راههای غیرقانونی به منافع بیشتری برسد. یکی دیگر از عوامل مانع اجرای قانون جامعیت آن است که امکان دارد در برخی مواقع جامعیت لازم در قانون دیده نشده باشد. عوامل دیگر عدم اجرای قانون نحوه کارکرد مجریان و داوران اجرای قانون هستند که امکان دارد این مسائل موجب شود تا آنها مانع از اجرای قانون شوند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: در شرایط کنونی به دلیل گستردگی ارتباطات و تعاملات, مرزها در جوامع مختلف در حال برداشته شدن هستند به طوری که اکنون میبینیم مرزهای فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی برداشته شدند و فضای تعاملات نظام بینالملل گسترش پیدا کرده است, اکنون تنها مرزهای سیاسی ثابت ماندهاند. وی اضافه کرد: برداشتن مرزها به این معناست که در جامعه بینالملل و نظام بینالملل همه اقدامات و رفتارها از یکدیگر تأثیر میپذیرند و نیازهای افراد تنها در جامعه خودشان مطرح نمیشود بلکه مطالبات و نیازمندیها با فضای بینالملل در هم آمیخته شده است. وزیر کشور  ادامه داد: ما منابع محدودی در اختیار داریم که باید بر اساس این منابع مطالبات و نیازمندیها را مدیریت کرده و پاسخ دهیم. ما با جامعه فعال, پویا و بانشاط در حال تغییر و متنوع با مطالبات زیاد سر و کار داریم که باید تحلیلی درست از این جامعه و قدرت پاسخگویی داشته باشیم.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر فضای مجازی در زندگی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: باید تصمیمات کلانتری در حوزه فضای مجازی گرفته شود زیرا تکنولوژی را نمیشود بست بلکه باید تولید محتوای مناسب در فضای مجازی به طور جد در دستور کار قرار داده شود و باید فعالتر و مؤثرتر, قویتر و دقیقتر و پیشگام در این عرصه باشیم.وزیر کشور تأکید کرد: ما در عرصه فضای مجازی باید به آن قدرت برسیم که خودمان تنظیم کننده و مدیریت کننده فضای مجازی باشیم و باید مطالبات اقتصادی, اجتماعی, سیاسی و فرهنگی را در فضای مجازی فراهم کنیم چرا که جامعه از فضای قومی و محلی و قبیلهای تبدیل به فضا و جامعه بینالملل شده که دائم در حال گسترش و مبادله اطلاعات و محتواست.

رحمانی فضلی با بیان اینکه فضای مجازی را باید به کمک مردم مدیریت کنیم, یادآور شد: در این زمینه مردم نقش اصلی را دارند, مردم باید تولید محتوا و مصونیت سازی کنند و ما باید امکانات و شرایط برای مردم فراهم کنیم.رحمانی فضلی بیان کرد: علیرغم تغییراتی که در فضای مجازی و تکنولوژی در حال انجام است اما همچنان محور اصلی خانواده و مدرسه است به طوری اکنون پیوند خانواده و مدرسه با فضای بیرون گره خورده بنابراین باید متناسب با شرایط کنونی برنامهریزی و اقدام کنیم.وی افزود: اگر مردم احساس کنند هویت آنها با ارزش, محترم و مؤثر شمرده میشود و آنها را در انجام کارها مشارکت میدهیم, آنها از هویت خود دفاع میکنند و نمیگذارند به هویتشان آسیب برسد و این در تاریخ اثبات شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: در حوادث اخیر این لطف الهی و این شور و درایت و ایمان مردم بود که مسأله را حل کرد, در حوادث اخیر براساس آمار و اطلاعاتی که دستگاه امنیتی و انتظامی دادهاند تنها حدود ۴۲ هزار نفر حضور داشتند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here