طبق نقشه نابرابری درآمد صندوق بین المللی پول، ایران در میان کشورهایی با بیشترین کاهش نابرابری قرار گرفته است. از طرفی کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا، کانادا، چین، استرالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی بیشترین افزایش نابرابری را داشته اند.
تقریبا تمام جوامع و دولت ها در پی مبارزه با نابرابری های اقتصادی و اجتماعی هستند. اما این نابرابری ها چگونه رخ می دهد و چگونه می توان از شر آنها رها شد. صندوق بین المللی پول در این باره گزارشی منتشر کرده است. در این گزارش نوشته شده است که مبارزه با نابرابری نه تنها یک ضرورت اخلاقی است، بلکه برای حفظ رشد حیاتی است.
طبق این گزارش، نابرابری درآمد طی سال های اخیر کاهش یافته است، شاخص ضریب جینی –شاخص آماری توزیع درآمد که هرچقدر به صفر نزدیک شود نشان دهنده برابری مطلق است- از 68 در سال 1988 به 62 در سال 2013 رسیده است. این آمار نشان دهنده رشد نسبتا قوی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه مانند چین و هند است.
اما با این حال، نابرابری در بسیاری کشورها از جمله تعداد زیادی از اقتصادهای پیشرفته افزایش یافته است.
صندوق بین المللی پول تاثیر نابرابری را از سال 1980 بررسی کرده است. طی سال ها تجزیه و تحلیل رابطه بین نابرابری و رشد و نابرابری و سیاست مالی هم انجام شده است. همراه با این گزارش نقشه ای از میزان افزایش و کاهش نابرابری در کشورهای جهان منتشر شده است. طبق این نقشه، ایران در میان کشورهایی با بیشترین کاهش نابرابری قرار گرفته است. از طرفی کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا، کانادا، چین، استرالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی بیشترین افزایش نابرابری را داشته اند.
صندوق بین المللی پول با بررسی هایی که انجام داده است، 5 راه را معرفی کرده تا به کشورها کمک کند سیاست های خودشان را تطبیق دهند.
1.
کالیبراسیون سیاست های مالی.
سیاست های مالی دولت ها به عنوان یک مکانیسم اصلی برای توزیع مجدد درآمد در میان جمعیت، برای رسیدگی به مسایل نابرابری نقشی کلیدی ایفا می کند.
Fiscal Monitor
در سال 2017، روی اینکه چطور دولت ها می توانند از سیاست های مالیاتی و انتقال و همچنین سیاست های آموزشی و بهداشتی برای رفع نگرانی های نابرابری استفاده کنند، تمرکز کرده است.
2.
حفاظت از هزینه های اجتماعی و افزایش اثر بخشی آن.
جابه جایی منابع، دوری از برنامه های ناکارآمد مانند یارانه های سوخت فسیلی و رسیدن به برنامه های موثر اجتماعی می تواند کمک های اجتماعی و کاهش نابرابری را تقویت کند. البته این اقدامات گاهی با اصلاحات اقتصادی صورت می گیرد.
در برزیل، مطالعه صندوق بین المللی پول نشان داد که سیاست های توزیع مجدد می تواند به کاهش نابرابری کمک کند.
3.
تعادل در سیاست های بازار کار.
مطالعه صندوق بین المللی نشان می دهد که چطور تفاوت میان کارگران رسمی و غیررسمی در کشورهایی مانند کلمبیا، مناطقی در برزیل و اسلواکی و ایالات متحده امریکا به نابرابری درآمد کمک می کند.
4.
مدیریت رونق و دوره های رکود.
کارکنان صندوق بین المللی پول یک مدل در نظر دارند که کاهش نابرابری و فقر را تجزیه و تحلیل می کند و تعیین می کند کدام سیاست بهترین کمک برای حفظ دستاوردهاست. در حالیکه در این میان هم تثبیت مالی مورد نیاز است.
5.
ترویج مشارکت مالی.
دسترسی محدود به خدمات مالی در مناطق روستایی اتیوپی و میانمار مسایل مربوط به نابرابری را تشدید می کند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here